Podmínky Valentýnské soutěže

Podmínky Valentýnské soutěže

Podmínky fotosoutěže

1. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěž provozovaná na sociální sítí Facebook Pořadatele.

1.2. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

2. Definice použitých pojmů

2.1. Pořadatelem je společnost Danfil Jewellery s.r.o., se sídlem Liberec 25 (Vestec), Lomová č.p. 704, PSČ 463 12, IČ: 272 77 844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160.

2.2. Soutěžícím je osoba, která dala like na facebook profilu společnosti Danfil Jewellery (https://www.facebook.com/DanfilJewellery?ref=hl) a řádně se zaregistrovala do soutěže vložením celého jména a emailové adresy v soutěžní aplikaci Explosionapp v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3. Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.4. Výhercem Soutěže je Uživatel, který zaslal soutěžní fotografii, na které je vyfocen sám soutěžící se svým partnerem a splnil podmínky fotosoutěže a jeho fotografie se umístila do 10 místa. Specifikace výherního pořadí je vždy uvedena v zadání příslušné soutěže. Výherci se vyhlašují po skončení soutěže.

2.5. Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.6. Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.7. Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

3. Obecná pravidla

3.1. Pořadatel a organizátor: Danfil Jewellery s.r.o. Lomová 704, Liberec 25 (Vestec) 463 12, IČ 27277844.

3.2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá od 25.1.2016 do 12.2.2016. Všechny tipy přijaté po tomto datu budou anulovány a nebudou do soutěže zařazeny.

3.3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická zletilá osoba s doručovací adresou v České republice a Slovenské republice nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce s adresou v České nebo Slovenské republice.

3.4. Účastník se zapojí a zaregistruje do soutěže tak, že na Facebook aplikaci Explosionapp Pořadatele umístí fotografii, na které je vyfocen se svým partnerem a doručí jí organizátorovi hry.

 3.5. Každý účastník může poslat svojí fotografii pouze jednou. Pokud pošle účastník svoji fotografii/fotografie vícekrát, platným tipem bude vždy pouze ta fotografie doručená organizátorovi jako první. Identifikačními znaky účastníka budou celé jméno a email.

3.6. VÝHRY: V soutěži bude rozdáno celkem 10 cen. A to takto

3.7. Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami.

3.8. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.9. Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Facebook profilu pořadatele.

3.10. Soutěžící se do Soutěže zapojí svým fotografie a splněním všech podmínek v rámci vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím. 

3.11. Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 3 dnů od určení Výherce, a to buď osobně, nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.12. Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

3.13. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.14. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

4. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

4.4. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.5. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.6. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

5. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1. Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 2 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele v aplikaci Pořadatele.

5.2. Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

5.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

6. Osobní údaje

6.1. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Danfil Jewellery s.r.o.

6.3. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a emailovou adresu, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele.

6.4.Soutěžící souhlasí, že zaslané fotografie mohou být použity pro potřeby Pořadatele. Dále poskytuje Pořadateli souhlas bezplatně užívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby pro marketingové a propagační účely.Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem. 

6.5. Soutežící dále prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má souhlas osob se zveřejněním fotografií, na kterých jsou zachyceny. Prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění fotografií.

6.6. Soutežící prohlašuje, že nebude publikovat fotografie, které odporují etice, dobré morálce, nebo které porušují zákony a právní normy České republiky (jedná se hlavně o pornografii a jí podobné obrazové materiály).

6.7. Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

7. Doplňující podmínky soutěže

7.1. Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla nebo se do hry zaregistrovali vícekrát.

7.2. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

7.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

7.4. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

7.5. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

7.6. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na webovské stránce www.brilianty.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

8.3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2016.

Kontakt
  • Obchodní podmínky

  • Jsme držiteli následujících certifikátů

    Naše platební metody