Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „OP“) se sídlem: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, identifikační číslo: 272 77 844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.brilianty.cz.

 • 1. Úvodní ustanovení

  1.1. OP společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o., (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na adrese https://www.brilianty.cz. (dále jen „internetový obchod“).

  1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

  1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 • 2. Registrace, objednání bez registrace

  2.1. Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „registrovaný účet“).

  2.2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží přes registrovaný účet a i při objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a i při objednání zboží bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho registrovanému účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho registrovaný účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 24 měsíců, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

  2.6. Prodávající umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží i bez registrace, a to přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

 • 3. Provozní doba internetového obchodu

  3.1. Provozní doba internetového obchodu je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

  3.2. Kupující bere na vědomí, že registrovaný účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 • 4. Uzavření kupní smlouvy

  4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732, odst. 2 OZ se nepoužije.

  4.2. Webové rozhraní obsahuje mimo jiné i informace o zboží, jeho cenách, nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč) ve standardním vyhotovení (tj. před možnou individuální úpravou), včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. U některého zboží je uváděna jeho váha, která je však pouze orientační a nemusí tak odpovídat skutečné váze.

  4.3. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu za veškeré nakupované zboží dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny. Kupující dále bere na vědomí, že v případě individuálních úprav je konečná cena odlišná od ceny původní, a to s ohledem na individuální úpravu (tvar, materiál, barva, atd.) Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden v objednávce kupujícího.

  4.4. Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu.

  4.5. Kupující objednává zboží v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží a kupní ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu);
  • způsobu úhrady kupní ceny;
  • způsobu doručení objednávaného zboží;
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

  Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, ke kterým mohlo dojít při zadávání objednávky. Objednávku odešle kupujícímu prodávajícímu prostřednictvím tlačítka OBJEDNAT. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  4.6. Odesláním objednávky, tj. potvrzením vyplněných údajů tlačítkem OBJEDNAT, kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním OP, jakož i s reklamačním řádem.

  4.7. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu vždy potvrdí doručení objednávky, a to potvrzením objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

  4.8. Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jejich množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

  4.9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

  4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

  4.11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

  4.12. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765, odst. 2 OZ.

  4.13. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů.

 • 5. Platební podmínky

  5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy je možné uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

  • v hotovosti v otvírací době v sídle prodávajícího na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 46312;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího;
  • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 261374596/0300 vedeném u Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“) – po připsání peněz na účet prodávajícího začíná běžet dodací lhůta, jako variabilní symbol je nutné uvést číslo objednávky a do zprávy pro příjemce jméno kupujícího;
  • bezhotovostně prostřednictvím online platebního systému (PayU, PayPal).

  5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  5.3. V případě specifického zboží, které není běžně skladem, nebo v případě zboží, které je upravené podle přání kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení zálohové platby ve výši 100% kupní ceny výrobku.

  5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst.4.8. OP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119, odst. 1 OZ se nepoužije.

  5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • 6. Přeprava a dodání zboží

  6.1. Způsoby přepravy a dodací lhůty zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu, resp. v popisu objednaného zboží. Jedná se o tyto způsoby přepravy: Osobní odběr, Zásilkovna, Česká pošta, DPD a PPL. Veškeré zboží je odesíláno v souladu s dodací lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo prostřednictvím emailové adresy. U platby dobírkou začíná dodací lhůta běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Osobní odběr - osobní převzetí zboží je možné po předchozí domluvě na emailovou adresu: info@danfil.cz nebo telefonicky na tel. čísle : +420 485 110 116. Zboží je k odběru v sídle prodávajícího na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 46312, Česká republika.

  6.3. Česká pošta (Balík do ruky) - balíčky se doručují prostřednictvím České pošty, jako balík do ruky s doručením do 24 hodin (po území ČR). Cena za poštovné je určena dle aktuálního ceníku České pošty.

  6.4. DPD - balíky zasílané službou DPD se doručují do 24 hodin (po území ČR). V ceně je zahrnuto poštovné a náklady na pojištění zásilky. Cena je určena dle aktuálního ceníku za službu DPD.

  6.5. Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno v pracovních dnech do 48 hodin, ve dnech pracovního klidu do 96 hodin. U platby dobírkou a plateb v hotovosti v sídle prodávajícího začíná dodací lhůta běžet v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím, u ostatních plateb je za začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. Zboží, které je nutné vyrobit uvedená dodací lhůta prodlužuje o dobu výroby předmětného zboží, zpravidla se jedná o 8 dnů. Ustanovení o prodloužení lhůty se uplatní i u zboží, které je nutné individuálně upravit dle pokynu kupujícího, a to tak, že se prodlužuje o dobu potřebnou na individuální úpravu zboží, zpravidla se jedná o 8 dnů.

  6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  6.9. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím.

  6.10. V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.

 • 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  7.1. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 1829, odst. 1 OZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP.

  7.2. Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, či elektronickou poštou na adresu : info@danfil.cz. Zboží je možné vrátit pouze na uvedené adrese sídla prodávajícího.

  7.3. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ není mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

  7.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 OP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  7.7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

  7.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  7.10. Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle čl. 6.7. OP.

 • 8. Práva z vadného plnění

  8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  8.3. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly použitím nesprávného nebo vadného použití, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s běžným užitím. Dále prodávající neodpovídá za váhu zboží uvedenou u zboží, neboť tato uvedená váha je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečné váze zboží.

  8.4. Projeví-li se vada zboží ve lhůtě 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  8.5. Právo z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v záruční době 24 měsíců od převzetí, není-li výrobcem dáno jinak.

  8.6. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, kód šperku – je-li uváděno).

 • 9. Vyřízení reklamace

  9.1. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

  9.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

  9.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

  9.4. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  9.5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů.

  9.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

  9.7. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího na emailovou adresu, nebo telefonicky.

  9.8. Prodávající vydá kupujícímu o způsobu vyřízení reklamace písemné potvrzení, ve kterém bude uveden popis vady, způsob odstranění, doba trvání reklamace, popř. důvody zamítnutí reklamace.

  9.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

  9.10. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 • 10. Ochrana osobních údajů

  10.1. viz samostatná sekce https://www.brilianty.czinformovani-o-zpracovani-osobnich-udaju/

 • 11. Řešení sporů

  11.1. Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu: info@brilianty.cz.

  11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

  11.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • 12. Závěrečná ustanovení

  12.1. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

  12.2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.3. V případě sporu si strany sjednávají příslušnost českého soudu prodávajícího, tedy českého soudu v místě sídla prodávajícího.

  12.4. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  12.5. Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.6. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  12.7. Kupujícímu může být doručováno na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v registrovaném účtu kupujícího.

  Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.