• Úvod
 • Reklamace a vrácení

Reklamace a vrácení

Jakákoli reklamace se řídí podle níže uvedeného reklamačního řádu. Pro reklamaci si vytiskněte tento reklamační formulář. V případě dodatečných dotazů pište na náš email info@brilianty.cz nebo volejte na číslo +420 485 110 116.

 • Reklamační řád společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o.

  • 1.1. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího DANFIL JEWELLERY s.r.o., Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, Identifikační číslo: 272 77 844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 na adrese: Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem. Při přepravě by mělo být zboží zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "REKLAMAČNÍM ŘÁDEM" internetového obchodu brilianty.cz a právním řádem platným v ČR. "Reklamační řád" internetového obchodu brilianty.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  • 1.2. Jakmile kupující zjistí vadu zboží, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána (reklamace). Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
  • 1.3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující má právo požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
   • prodávající vadu odmítl odstranit,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  • 1.4. Prodávající je povinen vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  • 1.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od uplatnění reklamace.
  • 1.6. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • 1.7. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • 1.8. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  • Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023.
 • Obchodní společnosti DANFIL JEWELLERY s.r.o. se sídlem:
  Liberec, Lomová 704, PSČ 463 12
  Identifikační číslo: 272 77 844
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22160 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese brilianty.cz.